Jak przetwarzamy dane osobowe


Jako PHSR Agroma  Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 

I. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe


Państwa dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy oraz w trakcie jej realizacji wykorzystujemy w następujących celach:

 • - zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np.: poprzez usuwanie awarii, zapewnienie dedykowanej obsługi serwisowej i dostaw części zamiennych oraz sprawdzanie - -
 • - poprawności realizacji umowy) – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),
 1.  
 2. wykonania na nas ciążących obowiązków prawnych, np.
 3.  
  1. - wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  2. - udzielanie odpowiedzi na zapytania i reklamacje.
 4.  
 5. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
 6.  
  1. - przez czas wykonania naszych obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
  2. - przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),
  3. lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
 7. - wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy(podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 8. - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 9. - marketingu bezpośredniego – do czasu odwołania zgody (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 10. - tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, - tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – do czasu odwołania zgody (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 11. - weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
 12. - wsparcia obsługi, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o sprzęcie z którego Państwo posiadają, czy o dane z dotychczas złożonych reklamacji - do czasu odwołania zgody (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
 13. - We wskazanych powyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani). Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

II. Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy), a Państwo zostaną zobowiązani do kontaktu osobistego. Podawanie danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Dane te są jednak potrzebne zarówno w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. W trakcie trwania umowy wchodzimy w posiadanie dodatkowych Państwa danych (np. dane ewidencyjne sprzętu, kompletacja maszyn, zapotrzebowanie na moc, uprawy, hodowla), co jest konieczne do prawidłowego wykonywania łączącej nas umowy.

III. Komu przekazujemy Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane:

 1. - podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. - producentom i dostawcom w związku z realizacją Państwa zamówień,
  2. - naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych lub współpracującym przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń, obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  3. - podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  4. - podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. - agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
  6. - innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  7.     - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
  8.     - podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
  9.     - podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

IV. Dane z innych źródeł

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

V. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy dane poza EOG, znajduje się na stronie www.agroma.org.pl

VI. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych;
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając osobiście wniosek w Punkcie Agroma

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

VII. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
- podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

IX. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

X. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

PHSR Agroma SP. z o.o.
aleja 11 Listopada 156
66-400 Gorzó Wlkp.

NIP: 5990206481
REGON: 000041051

Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000192434 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze - VII Wydział Gospodarczy KRS). Kapitał zakładowy: 6 900 000

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych :
info@agroma.org.pl

Więcej informacji
Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie www.agroma.org.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.